Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen de manier waarop u deze website kunt gebruiken.

Algemene voorwaarden

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Wylax, gevestigd te: Snoekweg 4, 4941 SC Raamsdonksveer.

Recht van eigendom

Alle rechten, inclusief auteursrechten, op deze website zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Wylax

Elk gebruik van deze website of de inhoud ervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan, anders dan voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Wylax

Nauwkeurigheid van de inhoud

Wylax heeft alle denkbare zorg besteed aan de voorbereiding van de inhoud van deze website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Wylax alle waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, omtrent de juistheid van de informatie in enig materiaal op deze website van de hand. Wylax is niet aansprakelijk ten aanzien van enig persoon voor verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie van enig materiaal op deze website.

Schade aan uw computer en het binnendringen van virussen

Wylax kan niet garanderen dat uw gebruik van deze website, of de websites die daardoor toegankelijk zijn, geen schade aan uw computer veroorzaken. Wylax is niet aansprakelijk ten aanzien van enig persoon voor verlies of schade die kan ontstaan op computerapparatuur als gevolg van het gebruik van deze website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

U mag deze website niet misbruiken door het opzettelijk plaatsen van virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technisch schadelijk is. Het is verboden om te proberen onbevoegde toegang te verschaffen tot deze website, alsmede tot de server waarop deze website is opgeslagen, of tot een server, computer of database die verbonden is met deze website. U mag deze website niet aanvallen middels een denial-of-service attack [DOS] of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden pleegt u een misdrijf in het kader van de Computer Misuse Act 1990 [Wet op computermisbruik]. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en samenwerken met deze autoriteiten door middel van het onthullen van uw identiteit aan hen.

Links naar andere websites

Wylax heeft links op deze website geplaatst naar andere websites die u misschien zou willen bezoeken. Wylax kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze websites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Enige disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheden in deze voorwaarden is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Wylax, of enige van haar werknemers of agenten, of fraude. Deze disclaimers en uitsluitingen worden onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet. Indien enige bepaling in deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, onjuist, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, wordt deze bepaling als afgescheiden beschouwd en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen hier niet door beïnvloed.

Overige wettelijke kennisgevingen

Er kan sprake zijn van wettelijke kennisgevingen met betrekking tot andere delen van deze website inzake uw gebruik van deze website die samen met deze voorwaarden bepalend zijn voor uw gebruik van deze website. Een dergelijke kennisgeving is de Privacyverklaring van Wylax waarin de voorwaarden zijn vermeld waarop Wylax persoonsgegevens verwerkt die ze van u verkrijgt, of die aan u worden geleverd.

Wijzigingen in wettelijke kennisgevingen

Wylax behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Opschorting of opheffing van onze website

Deze website wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wylax garandeert niet dat deze website, of enige inhoud ervan, altijd beschikbaar of ononderbroken bereikbaar is. Wylax kan om commerciële en operationele redenen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van deze website opschorten of opheffen of beperken.

Uw bent ook verantwoordelijk voor het garanderen dat de personen die deze website via uw internetverbinding benaderen zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat ze voldoen aan deze voorwaarden.

Wet, jurisdictie en taal

Deze website, de inhoud die erin opgenomen is, en enig gebruik van deze website wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet. De partijen gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Alle contracten zijn afgesloten in het Engels.